Cookies

Doeleinden van de cookies
Via onze website plaatsen wij functionele en analytische cookies. Deze cookies worden voor verschillende doeleinden geplaatst. Functionele cookies zijn voor het functioneren van de site noodzakelijk. Deze cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk dat u een taal kunt kiezen, contact met ons kunt opnemen en kunt inloggen in de mijn omgeving. Deze cookies worden geplaatst door Webflow. eBenefits B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Webflow is echter de feitelijk verwerkende partij, die in de Webflow cookieverklaring uiteenzet hoe zij cookies gebruiken en met welke doeleinden zij uw gegevens verzamelen en gebruiken.

Aanvullend op de functionele cookies, plaatsen wij ook analytische cookies. Analytische cookies vertellen ons onder meer in algemene zin hoeveel bezoekers er op de website komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Deze informatie is nooit op u als individuele bezoeker terug te herleiden. Wij gebruiken deze statistieken alleen om te zien of de onderwerpen die wij belangrijk vinden ook wel voldoende worden herkend en bezocht.

Onze analytische cookies hebben wij op een privacy-vriendelijke manier ingesteld zoals is aanbevolen door de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor heeft de gegevensverzameling geringe gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer. Hoe wij onze analytische cookies privacy vriendelijk hebben ingesteld, kunt u lezen in de Handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics op de website van Autoriteit persoonsgegevens.

eBenefits: everybody Benefits

Deelnemers helpen de juiste keuzes nu te laten maken voor later